Reklamos derinimas

( Paskelbta )

2013 m. rugpjūčio 1 dieną įsigaliojo naujas reklamos įstatymas, kuriame numatyta sugriežtinta atsakomybė už iškabas, pakabintas neturint leidimo iš savivaldybių ir kitų atsakingų institucijų. Įstatymą galite pamatyti paspaudę žemiau pateiktą nuorodą.

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447282&p_query=&p_tr2=2

Reklamos derinimas – tai viena iš paslaugų, kurią mes atliekame. Galime paruošti reklamos projektą, jį suderinti ir gauti leidimus iš reikiamų institucijų, visuose Lietuvos miestuose. Jums tereikia pateikti dokumentus, kurių sąrašas nurodytas žemiau:

  • Įgaliojimas mūsų įmonei, jeigu neturite galimybės projekto iš savivaldybės atsiimti patys;
  • Juridinio asmens registravimo pažymėjimo, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymėjimo arba verslo liudijimo kopijos;
  • Žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių projektuojamas reklaminis įrenginys, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento (ne senesnio kaip 1 metai) kopija. Užsakyti galite internetu: http://www.registrucentras.lt/epas/darbasForm.do?tipas=9. Būtina pažymėti pastabose – „reikalingas savininkų sąrašas pagal nurodytą adresą”;
  • Dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių pageidaujama įrengti reklaminį įrenginį, savininko ir (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) raštišką sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklamos skleidėjas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Reikalingas 51% savininkų sutikimų;
  • Prekių ženklo liudijimo kopija, jei numatoma naudoti šį ženklą IVR sprendiniuose;

Visos dokumentų kopijos turėtų būti pateiktos su patvirtinimais, jog dokumento kopija yra tikra.

Latikana